بازدید کننده ی گرامی 

 جهت سفارش پروژه با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید.

 محمد مهدی شریعتمداری                                                                                         1341 520 - 0933

E-MAIL : DICKLORANT84@YAHOO.COM 

 کارشناسی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران سال - 87

 کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز سال - 90